Skip to main content
SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

Namen socialne oskrbe je predvsem oskrba in podpora pri ohranjanju čim daljše samostojnosti in kakovostnega življenja na domu, preprečevanje osamljenosti in socialne izključenosti ter razbremenitev svojcev.

OBSEG POMOČI

Socialna oskrba na domu obsega opravila sestavljena iz treh sklopov:

  • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: Pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
  • Gospodinjska pomoč: Prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
  • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
CENIK

Storitev socialne oskrbe na domu sofinancira lokalna skupnost

Del cene storitve plača uporabnik, večinski del pa subvencionira Mestna občina Ljubljana. Pri tem obstaja možnost oprostitve plačila storitve (delne ali v celoti), ki se uveljavlja pri pristojnem centru za socialno delo.

  • Na delovni dan: 4,40 eur / uro
  • V nedeljo: 5,70 eur / uro 
  • Ob državnem prazniku in dela prostem dnevu: 5,90 eur / uro 

Storitev je organizirana vse dni v tednu in se izvaja na domu uporabnika med 6.00 in 22.00 uro. Čas posameznega obiska ni krajši od 30 min. Ceno subvencionira MOL.

POTEK

Kako do socialne oskrbe na domu?

  • Storitev se prične na pobudo upravičenca ali upravičenke oziroma njegovega/njenega zakonitega zastopnika;
  • Strokovna delavka in strokovni delavec, ki opravita obisk na domu, ugotovita upravičenost (povezava) do storitve ter z vami pripravita dogovor in osebni načrt izvajanja storitve; – povezava na opis socialne oskrbe
  • Neposredno izvajanje opravil izvajajo socialne oskrbovalke in oskrbovalci na domu uporabnika po v naprej v osebnem načrtu dogovorjenih vsebinah;
PRIDRUŽI SE

Se želiš pridružiti srčni ekipi, kjer je pomoč ljudem na prvem mestu?

Zaposli se kot socialni oskrbovalec ali pa postani prostovoljec in prispevaj k lepšemu življenju starejših v naši skupnosti.

ZaposlitevProstovoljstvo